บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย โดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
จำนวนหุ้น
ทั้งหมด
มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้
จำนวนหุ้น
ที่บริษัทฯ ถือ
อัตรา
การถือหุ้น
ชนิด
ของหุ้น
1. บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66)0 2275-0026 โทรสาร (66)0 2275-7029
ทำการค้าวัสดุก่อสร้าง 300,000 100 บาท 299,992 99.99% หุ้นสามัญ
2. บริษัท ช. การช่างเรียลเอสเตท จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 66(0) 2275-0026 โทรสาร (66)0 2275-7029
ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย 1,600,000 100 บาท 1,584,000 99.00% หุ้นสามัญ
3. บริษัท ช. การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66)0 2275-3651-5 โทรสาร (66)0 2275-3657
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 1,000,000 100 บาท 549,994 55.00% หุ้นสามัญ
4. บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด *  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ บ้านเชียงยืน เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์
ประกอบกิจการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2          
5. บริษัท บางเขนชัย จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 66(0) 2275-0026 โทรสาร (66)0 2275-7029
 
ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท 2,342,500 100 บาท 2,342,498 99.99% หุ้นสามัญ
หมายเหตุ * บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด มีทุนชำระแล้ว 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดย บมจ.ช.การช่าง ลงทุน 100%