ค้นหา  
   
 
 
แนะนำองค์กร
 
     บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยระยะแรก ลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าสำคัญคือ หน่วยงานราชการ เช่น กองทัพบก และกองทัพอากาศ โดยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ ในระยะแรก ได้แก่ อาคาร โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของกองทัพบก และอาคารสถานีโทรทัศน์ของ อ.ส.ม.ท. เป็นต้น

     ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น ในปี 2524 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ

     นับแต่ปี 2537 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เป็นต้นมานั้น นับเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งจากการปรับปรุงวิธีบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการรับงานจนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่รายที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่สูงได้ เช่น โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ (Large Scale Infrastructure Project ) นอกจากการรับเหมางานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่แบบปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาขีดความสามารถทั้งทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการ จึงทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการทำงานโครงการในลักษณะออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือ Turnkey โครงการสัมปทานในลักษณะ Build Transfer and Operate (BTO), Build Operate and Transfer (BOT), Build Own and Operate (BOO) และ Acquire Operate and Transfer (AOT) ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังมีผลงานที่ปรากฏอย่างชัดเจน เช่น โครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานกรุงเทพ โครงการก่อสร้างอาคารและที่จอดรถให้กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) สัญญาสัมปทานโครงการผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่ ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสัญญาสัมปทานผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น

 

ข้อมูลขององค์กร
 

ชื่อบริษัท : บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีลักษณะการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลักษณะการร่วมค้า (Joint Venture) หรือการร่วมทุนแบบคอนซอร์เตียม (Consortium)
จดทะเบียนเลขที่ : 0107537002575 (เดิมเลขที่ บมจ. 504)
โทรศัพท์ : 66(0)-2275-0026, 66(0)-2277-0460
โทรสาร : 66(0)-2275-7029
เว็บไซต์ : http://www.ch-karnchang.co.th
ทุนจดทะเบียน : 1,652,585,336 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
หุ้นสามัญ : 1,652,585,336 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าต่อหุ้น : 1.- บาท (บาท : หน่วย)
ทุนที่ชำระแล้ว : 1,652,585,336 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. : 66(0)-2596-9000, 66(0)-2596-9302-11
โทรสาร : 66(0)-2832-4994-6
หรือ
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. : 66(0)-2229-2800
โทรสาร : 66(0)-2359-1262-3
 
ผู้ตรวจสอบบัญชี
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ที่อยู่ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายชาญ จงจิตต์
 
 
 
 
 
   
   
 
ลิขสิทธิ์ 2549 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์    
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66(0)-2277-0460 , 66(0)-2275-0026   แฟกซ์ 66(0)-2275-7029