ค้นหา  
   
 
 
 
   
ผู้ให้สัมปทาน : รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริษัท สัมปทาน : บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)
เว็บไซต์ : http://www.sean.co.th/

รายละเอียดโครงการ :

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จีจำกัด ได้รับสัญญาสัมปทาน 25 ปี เพื่อดำเนินการ สัมปทานแบบลักษณะ Build—Operate-Transfer (BOT) ของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการดำเนินการออกแบบก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาด 615 เมกะวัตต์ บริเวณลุ่มน้ำงึม ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ดำเนินกิจการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (EGAT) ประมาณ 3,200 จิกะวัตต์ ตลอดอายุสัมปทานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : 6,606.75 ล้านบาท

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 

1. ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 100% ภายใต้แผนงานการก่อสร้าง ออกแบบและดำเนินการโรงงานพลังน้ำ ขนาด 615 เมกะวัตต์ บริเวณลุ่มน้ำงึม

2. ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุน

ก่อตั้ง บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด เพื่อดำเนินการงานตามข้อตกลงขายพลังงานไฟฟ้า

โครงการสินเชื่อ
มูลค่าโครงการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด อยู่ที่ประมาณ 31,600 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางธุรกิจอยู่ที่ 15 %
 
 
 
 
 
   
   
 
ลิขสิทธิ์ 2549 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์    
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66(0)-2277-0460 , 66(0)-2275-0026   แฟกซ์ 66(0)-2275-7029