ค้นหา  
   
 
 
 
 
ค้นหา  
  ^ คำที่ต้องการค้น ^ ระยะเวลา    
 
  Results:40     Page: 1 2 3
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2014-03-28   ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป..
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด (บริษัทย่อย)
2014-03-25   เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท..
ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย ประจำปี 2556
2014-03-25   บริษัท ระยองเรียลเอสเตส จำกัด และ บริษัท ไพรเวทอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ..
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
2014-03-19   งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ..
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
2014-03-19   สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 CK มีกำไรสำหรับงวด 418ล้านบาทและมีกำไรสำหรับปี 2556 เท่ากับ 7,674ล้านบาท..
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
2014-03-19   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557..
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด เพิ่มทุน ขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2014-03-19   วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2557..
แจ้งการเลิกกิจการร่วมค้า ซีเคแอลเอ็กซ์
2014-03-19   เนื่องจากสิ้นสุดโครงการ ..
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย CK142A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
2014-03-19   เหตุผล : ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย..
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้เพื่อรับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายงวดสุดท้าย
2014-03-19   ชื่อหุ้นกู้ : CK142A..
การเพิ่มหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เริ่ม 2 มกราคม 2557
2014-03-19   กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจใหม่ : บริการรับเหมาก่อสร้าง..
ขอชี้แจงความคืบหน้าการชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย ประจำไตรมาสที่ 3/2556
2013-12-03   บริษัท ระยองเรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท ไพรเวทอินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด..
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2556
2013-11-25   มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 7,256.2 ล้านบาท..
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
2013-11-25   งบการเงินรวม & งบการเงินเฉพาะกิจการ ..
แจ้งมติการเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดสรรหุ้น การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2013-11-25   อนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บีเอ็มซีแอลเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมัติการแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ..
 
 
 
 
 
   
   
 
ลิขสิทธิ์ 2549 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์    
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66(0)-2277-0460 , 66(0)-2275-0026   แฟกซ์ 66(0)-2275-7029