2525 โครงการก่อสร้างอาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช