2526 โครงการก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก