2537 บริษัท ช.การช่าง จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด