2549 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว