2551 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย