2556 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย