ธุรกิจสัมปทานธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค

นอกจากธุรกิจการก่อสร้างแล้ว บริษัทยังได้ลงทุนในธุรกิจ การพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในระดับภูมิภาค อย่างครบวงจรอีกธุรกิจหนึ่งด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนใน ระบบคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคน้ำ และ ระบบพลังงานไฟฟ้า โดยโครงการต่างๆ มีลักษณะการดำเนิน การที่แตกต่างกัน เช่น Build Operate and Transfer (BOT) หรือ Build Transfer and Operate (BTO) หรือ Build Own and Operate (BOO) หรือ Acquire Operate and Transfer (AOT) เป็นต้น ใน กรณีที่โครงการน้ัน มีอายุสัมปทานระยะยาว และมีการลงทุนสูง บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ ด้านต่างๆ อาทิเช่น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทที่รับสัมปทานการดำเนินการโครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทที่รับสัมปทานการดำเนินการโครงการ ทางด่วนขั้นที่ 2 และส่วนต่อขยาย) เป็นต้น

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นถึงลักษณะของรูปแบบในการลงทุน ในธุรกิจการพัฒนาสาธารณูปโภคนั้น สามารถอธิบายคำนิยาม ของแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

01 Build-Operate-Transfer (BOT)

เอกชนได้รับสิทธิตามสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลในการลงทุนก่อสร้างและดำเนินงาน เพื่อหาผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวกรรมสิทธิ์ ในสินทรัพย์นั้นจะเป็นของภาคเอกชน แต่หลังจากการสิ้นสุดอายุสัมปทานกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ลงทุนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลเพื่อเป็นการตอบแทน

02 Build-Transfer-Operate (BTO)

เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ลงทุน และก่อสร้างสินทรัพย์แล้วโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ให้แก่รัฐบาลทันทีหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเอกชนจะ มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่ตนเองลงทุนตามสัญญาสัมปทาน ในการดำเนินงานเพื่อหาผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในช่วงเวลาที่บริษัทยังมีสิทธิในการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวตาม ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน บริษัทจะมีการบันทึกสินทรัพย์ในรูป ของสิทธิในการใช้และมีการตัดค่าเสื่อมตามอายุสัมปทาน เช่น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีอายุ สัมปทาน 30 ปี

03 Build-Own-Operate (BOO)

เอกชนเป็นผู้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยตัวเอง โดยเอกชนจะมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ลงทุน แต่จะมีสัญญากับรัฐบาลในการรับรองรายได้ระยะยาว โดยหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้รับซื้อสินค้าตามช่วงเวลาในสัญญา และเมื่อหมดอายุสัมปทานที่ได้รับสินทรัพย์ดังกล่าวก็จะยังคงเป็นของบริษัทผู้ลงทุน

04 Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)

การให้สัมปทานที่รัฐให้สิทธิแก่เอกชนในการจัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการให้บริการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยความเป็นเจ้าของสินทรัพย์จะโอนกลับไปสู่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด
close