โครงสร้างการลงทุนของ ช.การช่าง

 
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อย่อหุ้น BEM TTW CKP
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 29.73% 19.40% 30.25%
ปีที่ก่อตั้ง 2558 2543 2554
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 15,285 3,990 9,240
close