จรรยาบรรณ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณ ผู้บริหารและพนักงาน

จรรยาบรรณ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติของผู้บริหาร

 1. 1.1 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบริษัท ฯ
  1. (1) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติ ยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขาย ประชาชนทั่วไป และพนักงาน
  2. (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะการบริหารการจัดการ ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้นทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. (3) รับผิดชอบต่อผลงานของตน และของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ระมัดระวังผลงานของตนที่จะไปกระทบการทำงานของระบบอื่นให้ได้ รับความเสียหาย หรือเสียระบบ อีกทั้งพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลของผลงานที่ถูกต้องตามสถานะของตน
  4. (4) รักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ มีการเปิดเผย ถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ใช้ข้อมูลแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง ซึ่งอาจจะทำความเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ
  5. (5) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หวงแหนบริษัทฯ เหมือน เป็นเจ้าของร่วม และปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ
 2. 1.2 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อพนักงาน
  1. (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
  2. (2) มีทัศนคติที่ถูกต้องว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ให้การยอมรับและยกย่องตามควร
  3. (3) ยึดถือข้อบังคับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้มีความเมตตา กรุณา เป็นธรรม และรับฟังเหตุผลเพื่อใช้แก้ปัญหา
  4. (4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนักงาน
  5. (5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้างบรรยากาศการทำงานให้อบอุ่น สนใจทุกข์สุขตามควร
  6. (6) สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทราบถึง สิทธิ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ การรักษาระเบียบวินัย
 3. 1.3 ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
  1. (1) ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
  2. (2) ให้ความเสมอภาค ไม่กีดกัน ไม่ให้สิทธิพิเศษ ไม่เลือกปฏิบัติ
  3. (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรอบ กติกา ธรรมเนียมปฏิบัติ และข้อตกลงตามสัญญา
  4. (4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วยไมตรีจิต
 4. 1.4ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อสังคม
  1. (1) ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย หน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ
  2. (2) ให้ความร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมการทำประโยชน์เพื่อสังคม
  3. (3) ปลูกจิตสำนึกหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
  4. (4) ประพฤติ ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดด้วยความเคารพภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. (5) ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติของพนักงาน

 1. 2.1ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบริษัท ฯ
  1. (1) ระลึกถึงความสำคัญในงานซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ และมีความผูกพันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้
  2. (2) วางแผนการทำงาน กำหนด และวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. (3) มีความเพียรพยายามทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ประสานงานอุทิศตนให้แก่งานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อให้ได้คุณภาพของผลงาน
  4. (4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  5. (5) ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างประหยัดและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  6. (6) รักษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ ถูกเปิดเผยรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมทั้งการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทฯ ที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
  7. (7) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย หรือ แนวทางดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างแน่ชัด หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. 2.2ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
  1. (1) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยการใช้กิริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  2. (2) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีรวมทั้งให้ความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ โดยส่วนรวม
  3. (3) ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ การงาน และให้ความนับถือต่อผู้บังคับบัญชา และพนักงานอื่นของบริษัทฯ ที่มีอาวุโส
  4. (4) ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชา
  5. (5) ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เมตตา กรุณา ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนที่ดีให้ความสนใจทุกข์สุขตามควร ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี โดยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ
  6. (6) หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานผู้อื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทฯ
 3. 2.3ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
  1. (1) ใช้กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย ต่อบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  2. (2) อำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ และมีน้ำใจ
  3. (3) ชี้แจงนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามขอบเขตหน้าที่ของตน หากเรื่องใดที่ไม่สามารถชี้แจงได้ ให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
  4. (4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ด้วยไมตรีจิตและความไม่เอารัดเอาเปรียบ
 4. 2.4ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อสังคม
  1. (1) ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
  2. (2) ส่งเสริมและปฏิบัติตามธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งวิญญูชนพึงปฏิบัติหรือโดยสามัญสำนึกของบุคคลทั่วไป
  3. (3) ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่สังคม ตามโอกาส และความพร้อม
  4. (4) ปฏิบัติตนตามที่ชอบที่ควร และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
ดาวน์โหลดเอกสาร close