กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลดเอกสาร
2. คณะกรรมการบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
6. คณะกรรมการกิจการสังคม และความยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร

close