BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home

เ ร า ส ร้ า ง ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า

ช.การช่าง ผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาค อย่างมีคุณภาพและครบวงจร
ช.การช่าง ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรชั้นนำด้วยขีดความสามารถ
ในการสร้างโครงการขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคที่มีเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงทุกรูปแบบ
เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ก่อสร้าง แต่เราอยู่เบื้องหลังการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ
เราสร้าง…ให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเราจะยังคงทุ่มเทสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคมต่อไป
ช.การช่าง ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพบริหารงานอย่างมืออาชีพ
มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้าน
ช.การช่าง มองการณ์ไกลไปข้างหน้า คิดอย่างรอบคอบ ก่อนลงมือทำ
ทำงานต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก ต้องดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อธุรกิจ 
เข้าสู่เว็บไซต์

รู้จัก ช.การช่าง

กว่า 50 ปี แห่งความสำเร็จของเรา

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยในระยะแรก ลักษณะงานของ ช.การช่าง เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพอากาศ

ต่อมา ช.การช่าง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2524 จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัทโตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด More
เกี่ยวกับ ช.การช่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารอาวุโส คณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ มาตรฐานการดำเนินงาน
และรางวัล
นโยบายด้าน
ความปลอดภัย

ก้าวสำคัญของเรา

ธุรกิจการก่อสร้าง

ช.การช่าง เลือกโครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ บริหารงานโครงการก่อสร้างโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา และคุณภาพงานได้มาตรฐาน บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท

ธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค

วิสัยทัศน์ทางธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ช.การช่างเข้าไปเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ

และสร้างความเข้มแข็งที่แตกต่างให้กับ ช.การช่าง โดยบริษัทต่าง ๆ ที่ ช.การช่าง เข้าลงทุนสามารถสร้างงานก่อสร้างดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการขายเงินลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)
shadow inset
บริษัท ทีทีดับบลิว
จำกัด (มหาชน)
shadow inset บริษัท ทีทีดับบลิว
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์
จำกัด (มหาชน)
shadow inset
โครงสร้างการลงทุนของ ช.การช่าง +

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีเค” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศอย่างครบวงจร ปัจจุบัน ช.การช่าง ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วย ระบบขนส่งมวลชน (ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) ระบบน้ำ (ทีทีดับบลิว) และพลังงาน (ซีเค พาวเวอร์) สิ่งนี้นับเป็นจุดเด่นของ ช.การช่าง ที่สร้างความแตกต่างโดยมีธุรกิจหลัก 2 ประเภท ช.การช่าง มุ่งมั่นในการงานที่มีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
normal hover ข้อมูลทางการเงิน normal hover ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ normal hover ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ normal hover ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ normal hover ห้องข่าว normal hover ข้อมูลนักวิเคราะห์ normal hover เอกสารเผยแพร่ normal hover สอบถามข้อมูลนักลงทุน normal hover ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

บรรษัทภิบาล

ช.การช่าง และคณะกรรมการบริษัททุกท่าน บริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนด
ให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเพิ่มเติม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง

ความยั่งยืน

ช.การช่าง ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทผู้พัฒนา และลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างครบวงจร ช.การช่าง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ บริหารงานโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยพันธกิจหลักที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
close
lang-th lang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2545
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 601 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

ระบบรางรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

รถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 23,900 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow
0% loading